Therapievormen en behandeling

Wij bieden ook online therapie (waaronder EMDR).

In het eerste gesprek (intakegesprek) worden de klachten in kaart gebracht en wordt nagegaan wat u in het verleden heeft gedaan om uw klachten te verhelpen. De behandelaar bepaalt het zorgvraagtype en stelt samen met u een behandelplan op. In het behandelplan wordt de diagnose geformuleerd, de doelen die u wilt bereiken, de therapievorm en de duur van de behandeling. Vaak worden verschillende methodieken gecombineerd. Ook zijn er mogelijkheden om met e-health modules aan de slag te gaan of deel te nemen aan een cursus of training. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd: zitten we op de goede weg? Moet het behandelplan bijgesteld worden? De Symptom Questionnaire-48 (SQ-48) die u aan het begin en aan het einde van de behandeling invult wordt gebruikt om de behandeling te evalueren. Voor kinderen en hun ouders gebruiken we de SDQ. Na afloop van de behandeling wordt in overleg met u een afsluitbericht voor uw huisarts opgesteld. Dit wordt via zorgmail op een veilige manier naar uw huisarts gemaild. Alleen met uw (schriftelijke) toestemming en bij minderjarige kinderen met toestemming van de ouders, wordt informatie uitgewisseld met derden.

We werken volgens de beschikbare (multidisciplinaire) richtlijnen en  voor die stoornissen waarvoor nog geen multidisciplinaire richtlijnen beschikbaar zijn, handelen we conform de stand van de praktijk. (Voor meer informatie over zorgstandaarden, richtlijnen en generieke modules kunt u kijken op https://ggzstandaarden.nl).

Daarnaast werken we systemisch, dwz we hebben oog voor uw leefomgeving en belangrijke mensen in uw omgeving. Indien gewenst kan uw partner (of belangrijke andere mensen) bij uw behandeling betrokken worden; hetzelfde geldt voor uw kinderen. In de intakefase wordt met u besproken welke belangrijke anderen op welk moment bij de behandeling betrokken worden.

Bij de behandeling van kinderen (tot 16 jaar) wordt samen met de ouders een behandelplan opgesteld. Hierin wordt bepaald op welke manier en op welke momenten de ouders bij de behandeling worden betrokken. Jongeren ouder dan 16 jaar hoeven conform WGBO-wetgeving hun ouders niet bij de behandeling te betrekken. Wij adviseren jongeren echter om hun ouders wel bij de behandeling te betrekken en hierover afspraken te maken.

U krijgt toegang tot het clientenportaal  van ons administratiesysteem (Praktijkdata), waar u het behandelplan, vragenlijsten e.d kunt inzien en waar u de verwijsbrief van uw huisarts (of Ouder Kind Team) kunt uploaden. Ook kunt u via dit portaal direct met ons mailen.

We zijn een kleine groepspraktijk. We werken samen met huisartsen, hulpverleners in de regio en gespecialiseerde GGZinstellingen. Als we denken dat een andere hulpverlener of instelling u beter kan helpen, verwijzen we u door. Natuurlijk alleen als u daar toestemming voor geeft. 

Té complexe problematiek kunnen wij niet aan. We stellen als voorwaarde dat clienten een dagritme én dagbesteding hebben, ze een dak boven hun hoofd hebben, over inkomen beschikken en ze in staat zijn om afspraken na te komen.